Get Adobe Flash player
Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Español(Spanish Formal International)Română (România)Turkish (Turkiye)Arabic (العربية الموحدة)简体中文(中国)English (United Kingdom)

Преводи

          

          Нашата компания Милена-М ЕООД предоставя на своите клиенти професионални писмени и устни преводачески услуги на 42 езика. Работим с над 700 квалифицирани преводачи.

 

      Имаме договор с Министерството на външните работи - Дирекция "Консулски отношения" от 22.07.1991 г. и  сме оторизирани да извършваме официални езикови преводи. 

 

           Превеждаме от и на български език към официалните езици на ЕС:

 

английски (English)

 полски (Polski)

български

 португалски (Português)

гръцки(Ελληνικά)

 румънски (Română)

датски (Dansk)

 словашки (Slovenčina)

естонски (Eesti)

 словенски (Slovenščina)

испански (Español)

 унгарски (Magyar)

италиански (Italiano)

 фински (Suomi)

латвийски (latviešu)

 френски (Français)

литовски (lietuvių)

 чешки (Čeština)

немски (Deutsch)

 шведски (Svenska)

нидерландски (Nederlands)

 

 

          Превеждаме от и на български език към други езици:

 

       

азербайджански (Azəri)

 норвежки (Nynorsk)

арабски (عربية)

 руски (Русский)

босненски (Bosanski)

 сръбски (Српски)

иврит (עִבְרִית)

 турски (Türkçe)

казахски (қазақ, قازاقٴتىلى)

 украински (Українська)

каталунски (Català)

 урду (اردو)

китайски (汉语/漢語)

 хинди (हिन्दी)

корейски (한국어)

 хърватски (Hrvatski)

македонски (Македонски)

 японски (日本語)

молдовски (moldovenească)

 

 

       Превеждаме от и на :

 

 

      -  английски към немски, френски, испански, италиански, нидерландски, руски, румънски, норвежки, датски, шведски, арабски, японски езици

     -  немски към английски, френски, нидерландски, руски езици

     -  френски към  английски, италиански, испански, португалски,турски, шведски езици

     -  руски към английски, немски, литовски, украински, молдовски, гръцки езици

 

     В зависимост от степента на трудност на езиците  те са групирани  както следва:

  

І - ва група езици:      

английски, френски, немски, руски, испански, италиански

ІІ - ра група езици:   

сръбски, хърватски, босненски, чешки, словашки, словенски, полски, украински, македонски, португалски

ІІІ - та група езици:

гръцки, турски, румънски, молдовски, албански, унгарски, нидерландски

ІV - та група езици:     

скандинавски езици -  шведски, норвежки, датски, фински

V- тагрупа езици:      

арабски, китайски, корейски, японски, иврит,хинди  

 

        Превеждаме в почти всички области на знанието и оперативната човешка дейност - научна и техническа, юридическа, икономическа и финансова документация и мн. др.

 

      

         Наши клиенти са  редица държавни институции, ведомства и техните структури по места, общини,  български и чуждестранни компании, банки и застрахователни  дружества, неправителствени организации, множество български и чуждестранни граждани.

 

          Конфиденциалността на преводите е гарантирана. Преводачите са подписали клетвени декларации за   верността на извършените от тях преводи и декларации за конфиденциалност. Фирмата е регистрирана и съгласно Закона за защита на личните данни в Електронния регистър на Администраторите  на лични данни..

 

         Разполагаме с оборудване на съвременно технологично равнище. 

 

        

         I.Писмени преводи

 

         Извършваме професионални преводи на 42 езика.

 

         Документите за превод могат да бъдат  доставени до  офисите ни от клиентите, по електронен път или чрез куриерска компания.

 

         Ценообразуването на услугата е на база степента на трудност на езика,  сложността на превеждания материал, обемът му и срокът за изпълнение.

 

         Обемът на писмените преводи се установява при мерна единица стандартна страница от преведения текст  съгласно Европейски стандарт БДС EN 15038 - 1800 удара включително интервали, отчетени чрез " Word count" на Microsoft Word. По искане на клиента като мерна единица може да се приеме и стандартна страница от 260 думи.

 

         Съобразно срокът за изпълнение на поръчките те са съответно:

 

         - експресни -   до 24 часа

         - бързи -         до 2 дни

         - обикновени - до 3 дни

 

         Изпълнените  поръчки могат да бадат получени в офисите на компанията ни,

по електронен път или чрез куриерска  фирма до всяка дестинация в България и чужбина.

 

         Моля, направете запитване по телефон, e-mail или чрез електронната ни форма, за да получите конкретна оферта.

 

                   II. Устни преводи  

 

         Нашите преводачи извършват симултантни и консекутивни преводи на     международни конференции, симпозиуми, семинари, презентации бизнес срещи, обучения, тренинг, бизнес и учебни пътувания, нотариални сделки и мн.др.

 

         - симултанен превод


           Преводачът превежда едновременно с говорещия с минимално забавяне. Симултанният превод изисква специално оборудване и специализиран екип за инсталирането и поддръжката му. Слушателите следят превода чрез слушалки, свързани с многоканален  радиоприемник. Екипи  от висококвалифицирани преводачи работят  в шумоизолиращи кабини.

 

         Той е  най-професионалният метод за превод, единственно подходящ при многоезични преводи в синхрон и най-ефикасен по време - програмата на събитието не се влияе от допълнително време за превод.

 

         - консекутивен превод


         Говорещият изчаква след всяко второ или трето изречение, за да позволи на преводача да преведе казаното от него на чуждия език. Този метод на превод е приложим при неформални срещи, бизнес преговори, придружаване, посрещане.

 

      Най-рентабилен е  – по-малко преводачи, не се изисква специална техника, позволява на участниците да възприемат и слушат и на двата езика, най-ефективен метод при конфиденциални бизнес преговори,  подходящ  за малки групи, когато има необходимост от превод само на един език.

 

       Обемът на услугата за устни преводи се  отчита  в работни часове на преводач по заявената програма на събитието. Когато  е   ангажиран екип, отчитането става в работни часове  на екипа.

 

         Нашата компания Милена-М ЕООД  може да осъществи цялостната логистика по реализацията на  форумите ви - от пътуването и настаняването до изработването на рекламните материали,културната програма, преводите и придружаването на вашите гости.

 

         Моля, направете запитване по телефон, e-mail или чрез електронната ни форма, за да получите конкретна оферта.